Thủ tục hành chính
UBND phường Bến Tắm công khai danh mục TTHC
 

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH (40 TTHC)

 

Lĩnh vực hòa giải cơ sở (Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018)

1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

 

2

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

5

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi HGV gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.

 

 

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

(Quyết định 1133/QĐ-UBND ngày 16/4/2018)

6

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

7

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

 

Lĩnh vực hộ tịch (Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 01/9/2017)

8

Thủ tục đăng ký khai sinh

 

9

Thủ tục đăng ký kết hôn

 

10

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

11

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

 

12

Thủ tục đăng ký khai tử

 

13

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

 

14

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 

15

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

 

16

Thủ tục đăng ký giám hộ

 

17

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

 

18

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

19

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

20

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

 

21

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

22

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

 

23

Thủ tục đăng ký lại khai tử

 

24

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

25

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

26

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

Lĩnh vực chứng thực (Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018)

27

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

28

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

29

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

30

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

31

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

32

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

33

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

34

Thủ tục chứng thực di chúc

 

35

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

36

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

37

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

 

Lĩnh vực nuôi con nuôi (Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 01/9/2017)

38

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

 

39

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

Lĩnh vực bồi thường nhà nước (Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018)

40

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

 

II.

LĨNH VỰC NỘI VỤ (Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 24/3/2020)

 

Lĩnh vực QLNN về tôn giáo (10 TTHC)

41

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 

42

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

43

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

44

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

45

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

46

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

47

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

48

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

49

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

50

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (05 TTHC)

 

51

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 

III.

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 TTHC)

Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019

52

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

53

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

54

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại

 

55

Sát nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

56

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

QĐ 4367/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

IV.

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (11 TTHC)

(Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 30/6/2015)

 

Lĩnh vực đường bộ (02)

 

57

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

 

58

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

 

 

Lĩnh vực đường thủy nội địa (09)

 

59

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

 

60

Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

61

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

62

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

63

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

64

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

65

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

66

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

67

Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện

 

V.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI (43 TTHC)

Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 04/11/2017

Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày26/7/2019

 

THẨM QUYỀN CẤP XÃ (12)

 

 

Lĩnh vực Người có công

 

68

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 

69

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

70

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

71

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

72

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

73

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

74

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

75

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 

 

Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

76

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

77

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

78

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

79

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

 

THẨM QUYỀN LIÊN THÔNG

 

Các TTHC UBND cấp xã phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện (8)

 

Lĩnh vực BTXH

 

80

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

81

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

82

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

83

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

84

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

 

85

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

 

86

Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

87

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

Lĩnh vực PCTNXH

.

88

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

 

Các TTHC UBND cấp xã phối hợp với huyện, Sở LĐTB&XH (19)

89

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

90

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

 

91

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

 

92

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

93

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

94

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

95

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

96

Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

97

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

98

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

99

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

100

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

QĐ 3578/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

101

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

102

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

103

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

104

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

105

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

106

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

107

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Lĩnh vực việc làm

 

108

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

 

109

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

110

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

 

VI.

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO (07 TTHC)

Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 13/11/2020)

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 08/4/2020)

 

Lĩnh vực thư viện

 

 

 

 

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ngân sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Bãi bỏ theo QĐ 3412 ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

111

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

 

112

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia. Tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

 

113

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

 

 

Lĩnh vực văn hóa cơ sở

 

114

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

 

115

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

 

 

116

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

 

 

Lĩnh vực thể dục, thể thao (1)

 

117

Công nhận Câu lạc bộ

 

VII.

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (15 TTHC)

 

Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT (01) Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

118

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

 

Lĩnh vực thủy lợi (03)

119

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

120

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

121

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày ngày24 tháng 8 năm2018

 

Lĩnh vực kiểm lâm, lâm nghiệp (6 TTHC)

QĐ số 657/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

QĐ 3734 /QĐ-UBND ngày 04tháng 12 năm 2017)

QĐ 2572/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

122

Thủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

 

123

Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

 

124

Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

 

125

Thủ tục Phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại

 

126

Thủ tục Đăng ký khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

 

127

Thủ tục Đăng ký Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

 

 

Lĩnh vực phòng chống thiên tai (3 TTHC)

 

128

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

 

129

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

 

130

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

 

 

Lĩnh vực trồng trọt (01 TTHC)

QĐ 975/2020

131

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

 

 

Lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường (01 TTHC)

QĐ 3139/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

 

132

Xác nhận tiếp cận nguồn Gen và chia sẻ lợi ích

 

VIII

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - MÔI TRƯỜNG (04 TTHC)

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 24/8/2018)

 

Lĩnh vực đất đai

133

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

 

 

Lĩnh vực Môi trường (QĐ số 4028/QĐ-UBND ngày 18/11/2019)

134

Thủ tục tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

135

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

136

Thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

QĐ 2327/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

IX.

LĨNH VỰC THANH TRA (09 TTHC)

QĐ 1888/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2018

137

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

 

138

Thủ tục giải quyết tố cáo

QĐ 4154/QĐ-UBND ngày 27/11/2019

139

Thủ tục tiếp công dân

 

140

Thủ tục xử lý đơn thư

 

141

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

 

142

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

143

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

 

144

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

 

Thủ tục thực hiện việc giải trình

X.

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH (03 TTHC)

Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 24/8/2018

Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

 

Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

 

145

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

 

146

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

 

Lĩnh vực bảo hiểm (Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 16/10/2019)

147

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

 

XI.

Liên thông TTHC theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018

148

Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

 

149

Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

 

150

Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí

 

151

Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất.

 

 


 
 
Quay lại   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay28 
 Hôm qua9
 Tuần này106 
 Tất cả180198 
IP: 34.239.154.240